OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
informuję, iż:

1. I.E.S. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 3 lok. 210 jest administratorem danych osobowych.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych ( IOD ):
Jacek Witt
E-mail: jwitt@meridian-kd.pl
Tel. +48 604 914 492

3. Dane osobowe gromadzone w postaci aplikacji (przysyłanych mailem bądź dostarczanych w formie papierowej), przetwarzane są w celu dokonania selekcji kandydatów i przypisania im najlepszych ofert pracy, na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO). Dane te będą przetwarzane do ustania celu ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez 5 lat

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu pośrednictwa pracy, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. a)) Rozporządzenia.
gromadzone są dane takie jak: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adresy zamieszkania, dane kontaktowe, historia zatrudnienia, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez I.E.S. Sp. z o.o. mogą być wyłącznie:
a) osoba, której dane dotyczą;
b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
c) podmioty uczestniczące w realizacji usługi pośrednictwa

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. W stosunku do osób, które podjęły pracę na statku za pośrednictwem I.E.S. sp. z o.o. dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 b lub art. 6 ust 1 c Rozporządzenia.

9. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 40 lat.

10. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, w szczególności ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania, przeniesienia danych;

11. I.E.S. Sp. z o. o. nie stosuje automatycznych systemów podejmowania decyzji w stosunku do osób, których dane dotyczą (w tym profilowania).