PROCEDURA SKARG SKŁADANYCH PRZEZ MARYNARZY


Informacje dla marynarzy_(MLC 2006)

I.E.S. Sp z o. o. jest agencją zatrudnienia świadczącą usługi doradztwa personalnego zarejestrowanego i działającego na terenie Polski. I.E.S działa zgodnie z regulacjami ustanowionymi przez konwencję MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce. Poniższe zagadnienia są szczególnie brane pod uwagę przez firmę I.E.S, choć nie jedyne, których przestrzega I.E.S działając zgodnie z wymaganiami konwencji MLC 2006
1. I.E.S. nie pobiera żadnych opłat od Marynarza związanych z procesem rekrutacji.
2. I.E.S. nie doradza w zatrudnianiu osób poniżej 18 roku życia.
3. Koszty związane z uzyskaniem paszportu, narodowej książeczki żeglarskiej, świadectwa zdrowia oraz niezbędnych dokumentów STCW leżą po stronie Marynarza. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem Marynarza do wyjazdu na statek są pokrywane przez armatora.
4. Wszyscy Marynarze są traktowani równo bez względu na płeć, wyznanie oraz wiek (osoby pełnoletnie) .
5. I.E.S współpracuje tylko z klientami spełniającymi wymagania konwencji MLC 2006.
6. Priorytetem I.E.S jest pełna współpraca na płaszczyźnie komunikacji Agencja - Marynarz oraz Agencja - Rodzina Marynarza. I.E.S nieodpłatnie, bez zbędnej zwłoki udziela informacji oraz umożliwia nawiązanie kontaktu Marynarza z jego rodziną·
7. I.E.S umożliwia Marynarzowi zapoznanie się z wszelkimi warunkami umowy o pracę przed jej podpisaniem.
8. I.E.S posiada procedurę skarg i reklamacji marynarskich dostępną na stronie firmy zgodną z wymaganiami konwencji MLC 2006.
9. I.E.S promuje rozwój zawodu Marynarza. Nie dopuszcza się działań mogących naruszać prawa Marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.

SKARGI MARYNARSKIE PROCEDURA
Każdy Marynarz ma prawo wnieść skargę lub reklamację związaną z działalnością firmy I.E.S lub jednego z jej Klientów, jeśli jest przekonany ojej zasadności. O pojawieniu się skargi lub reklamacji powinien być każdorazowo poinformowany Dyrektor I.E.S lub Kierownik Działu. Skarga lub reklamacja powinna zawierać jej rzeczowy opis z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń lub oczekiwań Marynarza.
Odpowiedzialność I.E.S rozpoczyna się od momentu podpisania kontraktu Marynarza z armatorem.
Marynarz może złożyć skargę lub reklamację: I.E.S ma obowiązek potwierdzenia otrzymania skargi lub reklamacji w ciągu 5 dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania skargi lub reklamacji powinno zawierać jednoznaczną informację dotyczącą okresu jej rozpatrywania wykorzystując sposób komunikacji wskazany przez Marynarza. Czas rozpatrywania skargi lub reklamacji dotyczącej bezpośrednio działalności I.E.S ustala się na maksymalnie 15 dni roboczych od momentu potwierdzenia jej otrzymania. Czas rozpatrywania skargi lub reklamacji dotyczącej działalności jednego z Klientów I.E.S (armator) ustala się na maksymalnie 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia jej otrzymania. W wypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi lub reklamacji nastąpi niezgodnie z oczekiwaniami Marynarza, I.E.S ma obowiązek przedstawić Marynarzowi tryb ewentualnego dalszego postępowania w celu dochodzenia swoich roszczeń. I.E.S ma obowiązek zgłoszenia właściwej komórce administracji morskiej wszelkie nierozstrzygnięte skargi lub reklamacje.